Djwhal Khul

Home    Terug  Links  & Literatuur

Verklaring door De Tibetaan of Meester Djwhal Khul. Augustus 1936.
Het is voldoende te zeggen dat ik een Tibetaans discipel van een bepaalde graad ben. Dat zegt u natuurlijk niet veel, want allen zijn discipelen van de nederigste aspirant af tot aan een hoger dan de Christus Zelf. Evenals andere mensen leef ik, aan de grens van Tibet, in een stoffelijk lichaam, en wanneer mijn andere plichten mij dat toestaan heb ik esoterisch gezien zo nu en dan de leiding over een grote groep Tibetaanse lama's. Ik ben uw broeder, die een wat groter afstand op het Pad heeft afgelegd dan de gemiddelde leerling die dit artikel leest en daardoor een grotere verantwoordelijkheid te dragen heeft. Daarom moet ik als overbrenger van licht optreden wàt dat dan ook kosten mag. Ik ben geen oude man, als leeftijd bij leraren meetelt, maar toch ben ik niet jong en onervaren. Het is mijn taak te onderwijzen overal waar ik weerklank vind de kennis van de Oude Wijsheid te verspreiden.

Een uíttreksel uít een verklaríng van de Tíbetaanse leraar, geschreven in 1934, zet in het kort de doelstelling van deze lering uiteen:
"De boeken die ik geschreven heb worden uitgezonden zonder eis dat zij aangenomen moeten worden. Zij kunnen, of kunnen niet, juist, waar en nuttig zijn. Door een juiste toepassing en door de intuïtie te oefenen is het aan u de waarheid ervan na te gaan.
Noch ik, noch A.A.B. hebben er enig belang bij of zij als geïnspireerde geschriften toegejuicht worden, of dat iemand (met ingehouden adem) over ze zal spreken als zijnde het werk van één van de Meesters.

Indien zij de waarheid op een dergelijke wijze brengen, dat zij aansluit op de reeds gegeven leringen in de wereld, indien de gegeven inlichtingen de aspiratie versterken en de wil-tot-dienen verplaatst wordt vanuit het emotionele gebied naar dat van het denkvermogen (het gebied waar de Meesters gevonden kunnen worden), dan zullen zij aan hun doel beantwoord hebben.
Indien het overgedragen onderwijs een weerklank oproept in het verlichte denkvermogen van de werker in de wereld en zijn intuïtie doet opvlammen, laat dan dit onderwijs aangenomen worden. Maar niet op een andere wijze. Indien de uiteenzettingen een toevallige bevestiging vinden of bevonden worden waar te zijn door ze aan de Wet van overeenkomsten te toetsen, dan is dat best en goed.
Maar als dit niet het geval is, laat dan de leerling niet aannemen wat er gezegd is."
Bron: De Stralen en Inwijdingen, Alice A. Bailey.

"Ik eindig met een beroep op u allen, uw krachten te verenigen, uw gelofte van toewijding aan de dienst der mensheid te hernieuwen, uw eigen denkbeelden en wensen ondergeschikt te maken, uw ogen van uzelf af te wenden en opnieuw te richten op de visie, uw tong te weerhouden van ijdele woorden en kritiek, praatjes en laster, en te lezen en studeren, zodat het werk op intelligente wijze verder komt.  Laat alle studenten in deze tijd van nood en snel zich ontwikkelende gelegenheid besluiten, alles wat zij hebben aan de hulp der mensheid te offeren.  Nu is de behoefte en de eis er.  De dringende noodzaak van het ogenblik staat voor ons en ik roep u allen, die ik tracht te helpen, op om mede te doen aan de ingespannen poging der Verhevenen.  Zij werken dag en nacht in de poging de mensheid te verlichten en dat kwaad en die rampen af te wenden, die onafscheidelijk aan de huidige situatie zijn verbonden.  Ik bied u een kans en zeg u dat ge nodig zijt - zelfs de minste onder u.  Ik verzeker u dat groepen studenten, die vereend en met diepe onwankelbare liefde voor elkaar werken, belangrijke resultaten bereiken kunnen.  Dat één ieder van u zo moge werken en dat één ieder van u het 'zelf' uit het oog verliezen moge in het besef van de wereldnood, is de ernstige bede en diepste aspiratie van uw broeder, de Tibetaan." Bron: Witte Magie, Alice A. Bailey.

Naar boven ••>

Djwhal Khul over zijn werk

Ik wil dat u zich er rekenschap van geeft dat het door mij gegeven onderricht van een overbruggingsvorm is, zoals het onderricht door H.P.Blavatsky onder mijn instructies gegeven, voorbereidend was. Het door de Hiërarchie ontworpen onderricht dat aan het nieuwe tijdperk, het Watermantijdperk zal voorafgaan en bepalen, onderscheidt zich in drie afdelingen: 

  1. Voorbereidend gegeven en neergeschreven door H.P.Blavatsky

  2. Overbruggend gegeven en neergeschreven door Alice Bailey

  3. Openbarend, aan de dag tredend na 1975. Dit zal op een wereldomvattende schaal via de radio worden gegeven.

In het begin van deze eeuw zal een ingewijde verschijnen die dit onderricht zal voortzetten.

Mijn werk omvat o.a.

Dienen

De Tibetaan heeft een vijftal suggesties gedaan die als kanaal kunnen dienen om het Plan en de Wil van God terug meer onder de mensen te doen herleven:

  1. Het verspreiden van de Grote Aanroep

  2. Het uitbreiden van het driehoeksnetwerk

  3. Het bevorderen van het werk van Wereld Goede Wil

  4. Het organiseren van bijeenkomsten ter gelegenheid van de geestelijke feesten

  5. Het ontdekken van leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren

 

Links & literatuur

Link

Boeken

Naar boven ••>