Meditatie

Citaten

Machtswoorden, oude mantrams (zoals het Onze Vader) en de grote aanroep hebben slechts effect als zij op het mentale gebied worden gebruikt en met kracht van een beheerst denkvermogen, op het doel en de betekenis ervan geconcentreerd, achter het gesproken woord. Dàn krijgen ze kracht. Als zij zowel met de kracht der ziel als met de gerichte aandacht van het denkvermogen worden uitgesproken, krijgen zij automatisch een dynamisch effect. Bron: Alice Bailey – Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie par. 144 (zie verder tot par. 170)

Leest minder – mediteert. Bron: Helena Roerich – Bladeren uit de tuin van Morya I, par. 36

Mediteert en streeft om de luchtkastelen in burchten van verworvenheden te veranderen. Laat uw geest uitrusten – vermoei hem niet met boeken. Bron: Helena Roerich – Bladeren uit de tuin van Morya I, par. 53

Ik acht de scholen van concentratie in een drukkende atmosfeer gevaarlijk. De mensen volharden in hun gekozen begeerten maar de stroom is te zwak en zij scheppen slechts een beeld in hun hersens. Voor krachtige visioenen is een met elektriciteit geladen atmosfeer nodig en een tot rust gekomen bewustzijn. Bron: Helena Roerich – Bladeren uit de tuin van Morya I, par. 165

Het is juist om inwijdingen, meditatie en concentratie te beschouwen als verouderde begrippen, daar deze begrippen moeten worden uitgedrukt in daden. De hele kunstmatige magie moet worden vergeten. Bron: Helena Roerich – Agni Yoga, par. 156

Meditatie

Bron: Brieven over Occulte Meditatie van Alice A. Bailey blz. 92

Spoedig, na de ervaring dat hij het hoogste heeft verworven van hetgeen de lagere aard hem te bieden heeft, gaat de mens mediteren. Eerst zijn pogingen wanordelijk en soms kunnen er verscheidene incarnaties voorbijgaan waarin het Hoger Zelf de mens slechts bij zeldzame tussenpozen dwingt tot nadenken en ernstig mediteren. De gelegenheden tot zelfinkeer worden veelvuldiger, totdat er voor de mens verschillende levens aanbreken die gewijd zijn aan mystieke meditatie en aspiratie, welke gewoonlijk hun hoogtepunt vinden in een leven dat er geheel aan gewijd is.

Dan volgt hierna de weg van occulte meditatie, waarin men bewust en scheppend leert werken met energieën en krachten. Dit is Raya Yoga. Een leven van een wereldse apotheose en een leven van diepste meditatie langs mystieke of emotioneel-intuïtieve lijn gaat hieraan vooraf.

Om alle gevaren te vermijden die met deze laatste soort meditatie verband houden, volgende belangrijke aandachtspunten:

  • Ken uzelve
  • Ga langzaam en voorzichtig voorwaarts.
  • Bestudeer de uitwerking
  • Kweek het besef aan dat de eeuwigheid lang is en dat datgene wat langzaam wordt opgebouwd voor altijd standhoudt.
  • Streef naar regelmatigheid.
  • Besef steeds dat de waarlijk geestelijke gevolgen in het exoterisch leven van dienst tot uitdrukking komen.
  • Onthoud tevens dat psychische verschijnselen geen aanwijzing zijn van een welgeslaagde meditatie.

Doel van meditatie

Meditatie is een techniek van het denkvermogen welke ten slotte een juiste onbelemmerde verhouding doet ontstaan; dit is een ander woord voor éénlijnigheid. De belangrijkste redenen van meditatie zijn

  • Meditatie is bestemd om De brug tussen persoonlijkheid en Ziel te bouwen. Tenslotte een ononderbroken bewustzijn te bewerkstelligen: de eenlijnigheid van de persoonlijkheid met het Ego, het Hoger Zelf, de Ziel
  • het naar beneden brengen in het stoffelijk hersenbewustzijn van de kennis van de Innerlijke Heerser en van zijn doel om er uitdrukking aan te geven in het leven van elke dag.
  • dienst verlenen.

Meditatie: zorg voor juiste beweegredenen

Wanneer men een verkeerde beweegreden heeft, bv. begeerte naar persoonlijke groei en naar geestelijke krachten, want onder zulke omstandigheden worden de schaduwen in de vallei van illusie slechts versterkt, wordt de slang van de trots, die in de vallei van zelfzuchtig begeren op de loer ligt, tot volle wasdom gebracht. M.a.w.: Meditatie is gevaarlijk wanneer het verlangen tot dienen ontbreekt. Bron: Een verhandeling over Witte Magie Alice A. Bailey blz..150

Dit proces van geregelde meditatie zal, wanneer dit over een reeks van jaren volgehouden wordt, waarbij dan nog meditatief geleefd wordt en op één punt gericht dienen komt, met succes het hele lichaam opwekken en de lagere mens onder de invloed en beheersing van de geestelijke mens brengen.

Ik kan de aspiranten niet krachtig genoeg aanraden te waken tegen al te intensieve meditatie van uren achtereen. Overdreven meditatie, een fanatiek dieet, het bekorten van de nachtrust of een overmatige belangstelling voor en de nadruk leggen op psychische ervaring, het mentale evenwicht zal verstoren en dikwijls onherstelbaar kwaad zal stichten. Bron: het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie blz..22, 23

Meer informatie over de rol die meditatie kan spelen kan je hier vinden.

OM – Klank

Het woord of klank voor het oude Azië van het verleden was TAO of De Weg. Het betekende die oude weg die de ingewijden van het verre Oosten gingen en onderwezen. Voor ons ras is de klank AUM die in onze westerse taal verbasterd is tot AMEN. De oude geschriften van India beschouwen dit Woord als op bijzondere wijze de aanduiding van de goddelijkheid, van de geest van het leven; de adem Gods. Bron: Alice A. Bailey ‘Van Bethlehem tot Golgotha’.

Bron: Helena Roerich – Nieuw Tijdperk Gemeenschap, par. 221

Het grote Aum is door Prana gevoede psychische energie. Het kan als een fysiek orgaan beschouwd worden, want het is onderhevig aan veranderingen. Het waarnemen van dit alles met elkaar verbindende orgaan moet elk lid van de gemeenschap met vreugde vervullen. Zulk een samenwerking veroorlooft in universele dimensies te denken. Met dit besef begint een gewaarwording van de mogelijkheid de psychische energie te beheersen.

Bevestiging zal de wens te hulp komen om dit ontdekte orgaan tot werkzaamheid te brengen. Door het besef van verantwoordelijkheid, zal het verlangen tot ontdekking van de Leraar leiden. De gehele zaak is in de hoedanigheid en de omvang van het bewustzijn gelegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *